ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ TIENG VIỆT

Đăng lúc: 10:22:32 27/10/2017 (GMT+7)

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN VÀ BAN CHỦ NHỆM CÂU LẠC BỘ

MẪU ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ TIENG VIỆT

 

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC

 

Điều 1: Tên gọi CLB

  Tên Tiếng Việt: Câu lạc bộ ……………….

  Điện thoại: 0511 …….. gặp Thầy/Cô……… - Mobile: ……………

  Câu lạc bộ …………. là thành viên của…………., trường ……………. CLB hoạt động dưới sự giám sát và định hướng của Ban giám hiệu  và do thành viên CLB tự quản.

Điều 2: Mục đích và chức năng của CLB

  Trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động giữa các thành viên và đơn vị hợp tác vì mục tiêu tham gia tìm hiểu về bộ môn ………….

  Tạo thêm môi trường học tập bám sát thực tế cho học sinh dễ tiếp thu sau những giờ học căng thẳng. Phối hợp cùng với các đơn vị tổ chức khác nhằm rèn luyện cho học sinh  một số kỹ năng …………

    Các thành viên CLB có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong học tập, chia sẻ kiến thức, phổ biến cái hay, cái mới.

  Tạo sân chơi lành mạnh “học mà chơi - chơi mà học” cho các học sinh, đáp ứng một số yêu cầu trong thực tế nhằm tạo điều kiện phát triển năng khiếu.

Điều 3: Nhiệm vụ của CLB

  Phát huy tinh thần tương trợ, đoàn kết giữa các thành viên nhằm tạo uy tín và mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

  Tạo mọi điều kiện để chia s kinh nghiệm học tập và nâng cao kiến thức về bộ môn…….., cập nhật và trao đổi thông tin giữa các thành viên câu lạc bộ.

  Tạo cơ hội sinh hoạt, giao lưu và hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao uy tín của CLB trong lĩnh vực …………..

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức của CLB

  CLB tổ chức theo nguyên tắc: tự nguyện tham gia, điều hành và chịu sự quản lí của Ban giám hiệu trường…………………….

 

CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN VÀ BAN CHỦ NHỆM CÂU LẠC BỘ

 

Điều 5: Thành phần tham gia của CLB

1.  Ban chủ nhiệm CLB: Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm câu lạc bộ do Hiệu trưởng nhà trường chỉ định, các uỷ viên CLB do các thành viên CLB bầu ra. Số lượng thành viên Ban chủ nhiệm CLB trong nhiệm kỳ do cuộc họp toàn thể CLB có trên 2/3 số thành viên chính thức tham dự quyết định và đồng ý.

2.  Ban cố vấn: Là các giáo viên hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn và tổ chức: Tư vấn về cách thức hoạt động của CLB, hỗ trợ CLB về mặt chuyên môn trong các hoạt động chuyên đề cụ thể.

3.  Thành viên CLB gồm:

a.  Thành viên chính thức: đã làm đơn xin gia nhập CLB

b.  Thành viên không chính thức: chưa làm đơn xin gia nhập CLB (Thành viên không chính thức được tham gia không quá 3 lần sinh hoạt của CLB)

Điều 6: Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm CLB:

1.  Chủ nhiệm: điều phối chung mọi hoạt động của CLB phát triển qua từng thời kỳ.

2.  Phó chủ nhiệm 1: chịu trách nhiệm về mặt tổ chức, đưa ý tưởng và lập kế hoạch cho từng đề tài.

3.  Phó chủ nhiệm 2: chịu trách nhiệm về mặt tổ chức, lập kế hoạch để xây dựng CLB (nếu có)

4.  Thư ký : phụ trách thực hiện các chương trình hành động do Ban chủ nhiệm đề ra: văn bản, điều khiển hội họp, liên lạc, liên hệ, báo cáo đến các thành viên.

5.  Thủ quỹ: chịu trách nhiệm về việc tài chính của CLB như: thu vào, chi trả  (nếu có).

6.  Các thành viên khác: cố vấn cho Chủ nhiệm thực hiện các chương trình hành động. Là những người trực tiếp thực hiện các chương trình hoạt động của CLB.

Điều 7: Nhiệm vụ của thành viên CLB

- Cùng với Ban chủ nhiệm góp phần xây dựng và quảng bá hoạt động của CLB. Tham gia tích cực các công việc và hoạt động của CLB, chủ động đề ra các đề tài hay phương hướng giúp CLB đi lên.

- Tôn trọng, chấp hành quy chế, điều lệ CLB, giữ gìn tư cách thành viên CLB. Tuyên truyền, phát triển thành viên CLB, bảo vệ danh dự và uy tín của CLB. Đoàn kết, tương trợ giữa các thành viên trong CLB.

- Bảo quản tài sản của tập thể, của CLB.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của CLB, nhiệt tình đóng góp ý kiến xây dựng cho CLB và Ban chủ nhiệm. - Có tinh thần đoàn kết với các thành viên khác của CLB, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban chủ nhiệm phân công.

- Rèn luyện đạo đức tác phong, tuyên truyền vận động các thành viên khác tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến tập thể, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện bản thân.

Điều 8: Quyền hạn của thành viên CLB

Được cấp thẻ thành viên CLB, được tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử Ban chủ nhiệm CLB; được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động của CLB.

Được bồi dưỡng học tập chuyên môn, khuyến khích và tạo điều kiện nâng cao trình độ thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề do CLB tổ chức.

Có thể đề xuất các nội dung và giới thiệu người trình bày (nếu có), Ban chủ nhiệm CLB sẽ xem xét và giải quyết trong lĩnh vực hoạt động của CLB.

Có thể đăng ký nội dung hoặc chọn nội dung trình bày.

Được CLB hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện các nội dung cần giao lưu tìm hiểu trong điều kiện và khả năng của CLB.

Được hưởng những quyền lợi khác do CLB quy định.

 

CHƯƠNG III: ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC THAM GIA CLB

Điều 9: Đối tượng tham gia CLB

 -Tất cả  học sinh trường ………….tán thành điều lệ của CLB, tự nguyện gia nhập CLB  và được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm CLB.

 - Các cán bộ, giáo viên, cá nhân, tổ chức có nguyện vọng tham gia, đóng góp tích cực cho CLB, tự nguyện tham gia các hoạt động của CLB.

Điều 10: Thủ tục tham gia CLB

  Người xin gia nhập Câu lạc bộ ……. phải điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin gia nhập CLB (theo mẫu của CLB) + hai tấm ảnh 3x4, nộp lại cho Ban chủ nhiệm CLB. Việc thu nhận thành viên mới sẽ được thông báo sau khi Ban chủ nhiệm nhận được đơn xin gia nhập.

 

CHƯƠNG IV: HỌPHOẠT ĐỘNG CỦA CLB

 

Điều 11: Các cuộc họp CLB

  - CLB sẽ tiến hành họp định kỳ để tổng kết và đề ra phương hướng hoạt động từng tháng hoặc quý.

  - Các cuộc họp CLB đột xuất có thể được tổ chức để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên hoặc uy tín của CLB.

  + Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động năm qua và dự thảo các nội dung, chương trình hoạt động năm tới.

  + Bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới của CLB

  + Sửa đổi hoặc bổ sung điều lệ hoạt động của CLB.

Điều 12: Hoạt động sinh hoạt định kỳ

  CLB sinh hoạt định kỳ 1 tuần 2 lần hoặc có thể nhiều hơn nếu có thể, tùy theo sự sắp xếp tổ chức của Ban chủ nhiệm, trong buổi sinh hoạt định kỳ phải có sự tham gia của thành viên trong Ban chủ nhiệm.

  Nội dung sinh hoạt phải được Ban chủ nhiệm thống nhất và thông báo tên đề tài trước cho các thành viên thông qua các thông báo tại bảng tin, email hoặc website. Nếu tên đề tài không thể hiện hết nội dung thì cần có tóm tắt đi kèm thông báo.

Điều 13: Hoạt động giao lưu sinh hoạt của CLB

  Tổ chức báo cáo nội dung về các vấn đề  về bộ môn hoặc vấn đề đang được sự quan tâm của các thành viên trong CLB.

  Hàng năm, CLB phát động giao lưu trong khối lớp và tham gia giao lưu các cấp

Điều 14: Hoạt động sinh hoạt cộng đồng

  Tổ chức các buổi giao lưu, tham quan cho thành viên CLB tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về …………….. Tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại cho các thành viên.

 

CHƯƠNG V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 15: Khen thưởng

Những thành viên có hoạt động tích cực, đóng góp xây dựng CLB, nâng cao vai trò làm chủ tập thể được Ban chủ nhiệm đề nghị Ban giám hiệu trường khen thưởng.

Điều 16: Kỷ luật

Những thành viên gây mất đoàn kết nội bộ, có những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, không chấp hành nội quy của CLB, Ban chủ nhiệm sẽ xóa tên  khỏi danh sách CLB.

 

                                                                                     BAN CHỦ NHIỆM CLB 
Từ khóa bài viết: